onsdag 3. november 2010

NSF på vei mot å bli inkluderende?

Nå kan det se ut til at Norges Speiderforbund gjør et forsøk på å være inkluderende. Et så godt som samlet Speiderting (29-31.10.10) sender forslag til Speidernes fellesorganisasjon om å endre speiderlovens paragraf 1 sånn at den omfavner alle religiøse retninger.

Speidertinget ville ikke åpne for muligheten for tilpasninger i speiderløftet for andre trossamfunn enn det kristne. Det er ikke bra på kort sikt. Men, både fra talerstolen og under tinget forøvrig ble det tatt til orde for et religionsnøytralt speiderløfte. "Jeg lover etter beste evne å søke min tro,..." ble nevnt. Tinget sendte også en henstilling til Speiderstyret om å jobbe fram et et sånnt løfte (livssynsnøytralt) fram mot neste ting.

Om NSF ikke er inkluderende i dag, så kan det i alle fall se ut som om de har en intensjon om å bli det!

onsdag 20. oktober 2010

Forslaget om endring i speiderløftet omtales på speiding.no

I en artikkel på speiding.no den 19.10.2010 omtales forslaget til Speidertinget om endring av speiderløftet på følgende måte:

"Martin Olaisen fra Follo krets har kommet med et forslag til endring av grunnreglene i forbindelse med speiderløftet. Forslaget handler om å gi muligheten til alternative versjoner av speiderløftet for medlemmer som har en religion som gjør det eksisterende løftet vanskelig å avlegge. Forslaget innebærer å gi speiderstyret mulighet til å godkjenne alternative varianter om en gruppering ber om det, eller subsidiært, å gjøre en konkret endring for buddhister.

- Dagens speiderløfte er i hovedsak tilpasset den kristne religion. For trosretninger uten gudsbegrep, som buddhismen, vil speiderløftet ikke bety noe. Målet mitt er å gjøre NSF mer inkluderende. Slik det er nå er vi passivt ekskluderende, vi mener ikke noe vondt med det, men buddhistiske barn blir ikke speidere, sier forslagsstiller Martin Olaisen.

Det er 28 000 buddhister i Norge, og verdens buddhistiske speiderfellesskap har gitt sin støtte til sine medlemmer i Norge i denne saken i et vedlegg til speidertingspapirene. Speiderstyrets innstilling i denne saken er at forslaget ikke vedtas, fordi endringer i speiderløftet bør vedtas av speidertinget, ikke speiderstyret.

- Det er ikke snakk om noen endring i innholdet i speiderløftet, kun en tilpasning av ordlyden til andre religioner. Speiderstyret viser også til at grunnreglene åpner for andre religioner, men elementer som løftet, loven og bønnen er fortsatt kristne. Det er viktig at vi er åpne for flere grupperinger om vi vil bli flere. Jeg synes ikke speiderstyrets innstilling er godt gjennomtenkt, sier Olaisen."

fredag 27. august 2010

Støtteerkæring fra WBSB

Det norske speiderløfte er, som kjent,  ikke relevant for buddhistiske speidere. Under følger en støtteerklæring fra WBSB i forhold til ønsket om et relevant speiderløfte for buddhister.

---
Dear Scouter,


My name is Troll and I am the Secretary General of the World Buddhist Scout Brotherhood.

The WBSB holds consultative status with the WOSM and is active across Asia.
We have several Buddhist members in Norway who have formed the Norsk Buddhistisk Speiderfellesskap as the Norwegian branch of the WBSB.

I have noticed that the Norwegian Scout Promise says “open to God” Unlike the Abrahamic faiths of Christianity, Judaism and Islam, Buddhists do not believe in a creator deity, so open to God would not be a relevant promise.

In the UK a Scout has the option to replace the word “God” with the word “Dhamma”, which is a Buddhist term relating to the Buddha’s teachings, and the path that a Buddhist follows to reach enlightenment.

Would it be possible for the promise for Norwegian Buddhists to be amended to “open to Dhamma” I appreciate that only 0.4% of Norwegians are Buddhist, but I would like to support the Norsk Buddhistisk Speiderfellesskap in being able to say a Scout promise that is relevant to them.

Yours in Scouting

Troll
Secretary General – World Buddhist Scout Brotherhood

mandag 26. juli 2010

Første WBSB Symposium i Thailand 8.-11. des 2010

Her er en innbydelse til den første WBSB symposium som skal finne sted i Thailand i desember. Alle Buddhist speidere er invitert og opp til 5 fra hvert land kan delta.

Andy Hyde
Norsk kontakt for WBSB.
==========================================
Dear Friends,

I hope you are all well

I would like to invite you to attend the 1st WBSB Symposium.

It will be held at Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Ayutthaya, Thailand from the 8th – 11th December 2010
 
The Symposium will include a visit to Bangkok as well as temples in the Ayutthaya area and the WBSB Assembly meeting where we will plan the future.

 The cost of the event is US $230 per person, which includes: 
 • All food/drink
 • Accomodation
 • Symposium Programme
 • Transport to and from Suvarnabhumi Airport in Bangkok
As this is our first Symposium, we would like to have as many Countries represented as possible.

Please pass on the invitation to any Buddhist Scout contacts who you think may wish to attend. There are 5 places per National Scout Organisation but Scout leaders/Rovers can also attend as individuals and observers.

Please let me know if you are able to attend.

Yours in Scouting

Troll 
Secretary General
World Buddhist Scout Brotherhood

Veilder i åndelig og religiøs utvikling

WOSM har kommet med en veileder i åndelig og religiøs utvikling for speidere. Veiledern har som formål å styrke speiderlederes selvtilit når det kommer til det å finne gode måter å støtte speideres åndlige utvikling på.

Samfunnet har forandret seg en del siden speideren ble grunnlagt. Globaliseringen har ført til at mangfolde innen etnisitet og religion har økt, også i speideren. Dette gir økte utfordringer for speiderlederen. Der hun tidligere kunne forholde seg til en standardreligioin, må hun nå forholde seg til flere religoner og kulturer, ofte innenfor samme tropp eller flokk. Veilderen drøfter begreper som tro, åndelighet og religion, og søker å gi lederen noen konkret om hvordan man tilnærmer seg mangfoldet på dette området.

Veilderen er på engelsk og finnes her.

søndag 11. juli 2010

Er speidern inkluderende?

Det har til tider rast en religionsdebatt i NSF. Ofte har denne dreid seg om i hvilken grad man kan ha speidere som ikke er religiøse, og i hvilken grad man kan ha speidergrupper som ikke er religiøse.

Jeg tenker å se på dette fra en litt annen vinkel: I hvilken grad inkluderes speidere som er av en annen religion, og i hvilken grad åpner man for speidergrupper tilknyttet en annen religion?

I Norges speiderforbunds Grunnregler og lover § 1-5-2 tredje ledd, andre punktum står det at en hel gruppe kan legge en annen religion til grunn for sitt arbeide enn forbundet forøvrig, dersom gruppens medlemmer har en annen religiøs tilknytning. Vel og bra. Men, så ser vi videre på speiderlovens § 1 og speiderløfte. Det er ingen åpninger for å bruke religiøst tilpasset varianter av disse.

For flere religiøse retninger kan NSF sitt løfte og SpF (Speidernes fellesorganisasjon) sin lov høyst sannsynlig brukes uten tilpasninger, muslimer har antagelig lite problemer med dette, men for andre kan det være mer problematisk. For en buddhistisk speidergruppe ville det for eksempel være unaturlig å være åpen for Gud, ettersom det i buddhismen ikke fokuseres på Gud. For buddhister ville det være mer naturlig å være åpen for Dhamma ("veien" el. "læren"), eller Dharma (avhengig av retning), som er fokus for deres religionsutøvelse. Buddhistforbundet estimerer at det er omlag 28.000 buddhister i Norge. En så stor gruppering er det viktig å åpne forbundet for.

Når det gjelder løftet, som forvaltes av NSF, ville det enkleste være å gi Speiderstyret fullmakt til å godkjenne tilpasninger i ordlyden, sånn at speidere av en en annen religion lett kan inkluderes. Men, dersom dette er vanskelig bør det vedtas tilpassinger på Speidertinget. Buddhister og hinduer kan for eksempel få lovfestet rett til å bruke ordet Dhamma eller Dharma. (Internettet estimerer at det er omlag 8-10000 hinduer i Norge, altså en noe mindre gruppe enn buddhistene, men likevel en anselig størrelse.)

Speiderloven er noe mer problematisk å ta tak i, da denne forvaltes av SpF og derfor må endres av SpFs representantskap, antagelig da også aksepteres av både NSF og KFUK-KFUM-Speiderne sine generalforsamlinger. I tillegg må verdensorganisasjonene på banene med en uttalelse. Veien er lang å gå, men for å få en inkluderende organisasjon med tanke på religioner, må den gås. Det kan være at det på sikt kommer speiderforbund basert på andre religioner som ønsker å være med Speiderens fellesorganisasjon.

Svenska scoutrådet har løst utfordringen rundt speiderloven på en elegant måte. Deres § 1 i speiderloven lyder: "En scout söker sin tro och respekterar andras". I tillegg til å åpne for flere religioner, flytter også denne loven fokuset fra en noe passiv holdning til en mer aktiv holding. En speider er en som finner veien i ukjent terreng, ikke en som sitter å venter på at noen skal komme å vise veien. Å søke og å respektere er viktig holdninger innen speidingen.

Min mening er at Norges speiderforbund bør åpne for varianter av speiderløftet tilpasset forskjellig religioner. Norges speiderforbund bør også foreslå i SpF en adoptering av Svenska scoutrådets § 1 i speiderloven og bytte den ut med den nåværende § 1. Alternativt bør Norges speiderforbund be om at de enkelte medlemsorganisasjonene selv forvalter speiderloven, sånn at de står fritt til å gjøre lovteksten mer inkluderende.

- Martin Olaisen

Debatter innlegget på speiding.no.

søndag 16. mai 2010

Vesak-feiring i slutten av mai og lansering av ny bok

Torsdag 27. mai blir det Vesak-feiring (feiring av Buddhas fødselsdag, oppvåkning og død) i Røde kors internasjonale senter i Hausmannsgata 7 i Oslo. Kl. 18.00 og fredag 28. mai kl. 18.00 blir det Vesak-feiring i Wat Thai.

Arrangementet torsdagen blir også en lansering av boken "Buddhas budskap" som inneholder utvalgte tekster oversatt fra pali til norsk. Denne boken representerer en milepel i formidlingen av buddhismen i Norge.
Alle som ønsker å delta denne dagen må skaffe billetter da det bare er 200 plasser til fordeling!

For mer informasjon se Buddhistforbundet sine sider.

fredag 14. mai 2010

Norsk avdeling av WBSB opprettet

16. mars 2010 ble den norske avdelingen av World Buddhist Scout Brotherhood (WBSB) opprettet i det Andy Hyde ble utnevnt til kontaktperson i Norge.

Norsk Buddhistisk Speiderfelleskap ønsker å gi et tilbud til buddhistiske speidere i Norge. Er du buddhist og speider, ta gjerne kontakt.

torsdag 13. mai 2010

World Buddhist Scout Brotherhood (WBSB)

World Buddhist Scout Brotherhood (WBSB), eller Verdens Buddhistiske Speiderfelleskap på norsk, begynte som en måte å tilrettelegge religiøse aktiviteter blant buddhistisk speidere.

Som grunnleggerne av WBSB merket seg, hadde mange andre religioner opprettet sine egene speidergrupper og dessuten, ville etablering av et buddhistisk speidernettverk være verdifullt i organiseringen av globale buddhistiske speideraktiviteter.

WBSB sine målsetninger er:
 1. Å utvikle og fremme brorskapetsånd og forståelse blant speidere av buddhistiske tro.
 2. Å utvikle en læreplan som skal styrke den åndelige dimensjon i personlighetene til unge buddhister i samsvar med formålet, prinsipper og metode fra speiderbevegelsen.
 3. Å fremme relasjoner mellom speiding og lokale buddhister.
 4. Å introdusere speideren i stater eller områder hvor buddhismen er etablert.
 5. Å koordinere aktivitetene til WBSB mot organisasjoner med ikke-speidere med lignende mål.
 6. Å motivere til samarbeid mellom WBSB medlemmer.
 7. Å motivere og fremme speiding blant buddhistiske gutter og jenter verden over
 8. Å fremme kontakt, utveksling og interaksjon med speidere med andre trosretninger.

Medlemmer av WBSB inkluderer Bhutan, Hong Kong, Japan, Korea, Mongolia, Sri Lanka, Singapore, Taiwan, Thailand, Storbritannia og Norge.

WBSB har status som rådgivende organisasjon til World Scout Committee.